Rasyonlarda Katyon - Anyon Dengesi

Rasyonlarda Katyon-Anyon Kayna?? olarak Kullan?lan Mineraller ve Katyon-Anyon Fark? hesab? için meq De?erlerinin bulunmas?Toplam Rasyonda Elektrolit Dengesi (Katyon-Anyon Fark?n?n) hesaplanmas?

• Yemdeki Na+, K+, Cl- ve S-’ün meq miktarlar? yard?m?yla hesaplan?r; ancak ço?u zaman kükürt elektrolit kayna?? olman?n ötesinde farkl? amaçlarla da kullan?ld??? için bu hesaba k?smen (%30-50’si) dahil edilir. Ancak eksiklik durumunda öncelikle elektrolit dengesi için kullan?l?r.

• Katyon Anyon Balans? (meq/1000 g KM)= meq(Na+K)- meq(Cl+S)• Süt ine?i rasyonlar?nda ideal makromineral içerikleri (g/kg) ve Katyon-Anyon Fark?
Mineral: K
Normal Ko?ullar: 10.0
S?cakl?k stresi: 12 - 15

Mineral: Na
Normal ko?ullar: 3.0
S?cakl?k stresi: 4- 6

• Elektrolit dengesi toplam rasyonda hesaplan?r.
• Do?um öncesi son 3 hafta kurudaki inekler için -150 meq/1000 g KM,
• Laktasyondaki süt inekleri için ise 250 meq/1000 g KM’in üzerinde olmal?d?r.
• Etlik piliçler için yemdeki katyon-anyon fark? 220-270 (ideali 250) meq/1000g yem aras?nda tutulursa broyler s?cakl?k stresine daha fazla dayan?kl? hale gelir.
• Yumurtac?lar için bu de?er 170-220 meq/1000 g yem’d?r.
• Kanatl?larda yemde Cl düzeyi normalde %0.12’ye kadar dü?ebilir; ancak yüksek s?cakl?kta midede HCl asit sentezini desteklemek için yemdeki oran?n %0.20-0.25 aras?nda olmas? istenir.