Enerji Dönü?üm Tablosu

ENERJ? B?R?MLER? ARASI DÖNÜ?ÜM
1 cal = 4.184 J (joule)
1 kcal = 4.184 kJ
1 kJ = 0.239 kcal
1 Mcal = 1000 kcal
1 MJ = 1000 kJ
1 MJ = 239 kcal

ENERJ? DE?ERLER? ARASI DÖNÜ?ÜM
BRÜT ENERJ? (BE)
BE(kcal/100gr)=5.72 (HP) + 9.5 (HY) + 4.79 (HS) + 4.03 (AÖM) (Nehrin ve Haenlein, 1973):

S?ND?R?LEB?L?R ENERJ? (SE) VE TDN (Tot. Dig. Nutr., Top. Sin. Besin Maddesi):
TDN=Sin.Ham Pr. + Sin. Ham Sel. + Sin. Azotsuz Öz Madde + 2.25 Sin. Ham Ya?
1 kg TDN =4.4 Mcal Sin. Enerji (Ruminant)
1 kg TDN = 4.4 Mcal SE=4.4x0.81=3.56 Mcal ME (Ruminant)
1 kg TDN=4.4 Mcal SE=4.4x0.96=4.22 Mcal ME (Kanatl?)
Yo?un yemler için ham besin maddelerinden ME hesaplama (Alderman, 1985);

METABOL?K ENERJ? (ME)
Ruminantlar:
Kaba yemler için sindirilebilir besin maddelerinden ME hesaplama (Blaxter, 1965);
ME (Mcal/kg)= (15.20 SHP + 34.20 SHY + 12.8 SHS + 15.95 SAÖM) / 4.184

Yo?un yemlerde ham besin maddelerinden ME hesaplama (Alderman, 1985);
ME (Mcal/kg)= (11.78 + (0.00654 HP) +(0.000665 HY)2 – (0.00414 HY)*HS – (0.0118 HK) / 4.184

Yo?un yemler için ham besin maddelerinden ME hesaplama (MAFF, 1976);
ME (Mcal/kg)= (28,71*HP+(74,16*HY)+(11,96*HS)+(33,49*AÖM)

Kanatl?lar:
1. Hammaddeler için :Carpenter and Clegs (1956) – eski TSE formülü
ME (kcal/kg)= (38 x (1HP+2.25HY+1.1Ni?asta+1.05?eker))+53

2. Genç kanatl?lar için haz?rlanan karma yemde ME de?eri; Avrupa Toplulu?u, Larbier and Leclercq, 1994)
ME (kcal/kg)= (35.2HP%)+(78.5HY%)+(41Ni?asta%)+(35.5?eker%)

3. Ergin kanatl?lar için haz?rlanan karma yemde ME de?eri; Avrupa Toplulu?u, Larbier and Leclercq, 1994 – yeni TSE formülü)
ME (kcal/kg)= (37,07 HP%)+(82 HY%)+(39.89 Ni?asta%)+(31.1 ?eker%)

NET ENERJ? (NE)
Yemlerin enerji içerikleri ve ruminant hayvanlar?n enerji gereksinmeleri için verilen NE, SE, ME birbirlerine dönü?türülebilir.
ME=0.82 SE
NE ya?ama pay? = 1.37ME - 0.138ME2 + 0.0105ME3 - 1.12 (Garrett, 1980).
NE verim pay? = 1.42ME - 0.174 ME2 + 0.0122ME3 - 1.65 (Garrett, 1980).

1 ND (1 kg ni?asta de?eri)=5.082 Mcal SE
5.082 Mcal SE=2.356 Mcal NE

1 kg SOM=1.05 kg TDN
1 ND=1.15 kg TDN
1 ND=1,10 KG SOM
1 kg SOM=4.62 Mcal SE
1 kg TDN=4.409 Mcal SE
1 kg TDN=3.615 Mcal ME (ME=0.82 SE)
1 ND=1.15 kg TDN=1.15*3.615 Mcal ME= 4.16 Mcal ME
veya 1ND=5082 kcal SE x 0.82 = 4160 kcal ME=2360 kcal NE

K?saltmalar
HP, ham protein, %
HY, ham ya?, %
HS, ham selüloz, %
HK, ham kül, %
AÖM, azotsuz öz madde, %
SHP, sindirilebilir ham protein, %
SHY, sindirilebilir ham ya?, %
SHS, sindirilebilir ham selüloz, %
SAÖM, sindirilebilir Azotsuz Öz Madde, %