Korunmu? Thymol-Carvacrol'un Kanatl? Üretimindeki Önemi

Dr. Özcan YÜCELT
EKOL GIDA TARIM HAYVANCILIK PAZ. SAN.T?C. A.?.

Y?llard?r devam eden ara?t?rmalar sonunda bitki esans ya?lar? ve ekstraktlar?n?n kullan?m?n?n önemi, büyütme faktörü görevi yapan antibiyotiklerin yasaklanmas?ndan sonra artm?? ve 2007 y?l? ba??ndan itibaren bu amaçla kullan?mlar? giderek yayg?nla?m??t?r.

Bitkilerde bulunan birçok aktif maddelerden ikisi olan thymol ve carvacrol performans artt?r?c? , antiprotozoal ve antibakteriyal olarak kanatl? ve akuakültür üretiminde kullan?lmaktad?r. Bu maddelerin sindirim sisteminden etkilenmeden ba??rsaklara ula?mas?nda ve ilgili bölgede aktivite göstermesinde sorunlar ya?anmakta, etken maddelerde kay?plar söz konusu olmaktad?r.

Etken maddeler bilindi?i üzere koruma amac? ile de?i?ik maddelerle kaplanmakta (ya?, selüloz, ni?asta vb.); ancak bu kaplama, ürünün etkili olmas? istenen bölgeye ta??nmas?na yeterli olmamaktad?r. Etken maddelerin peletleme, expander ve extruder i?lemlerinde minimum kayba u?ramas? yani optimum stabilite göstermesi istenmektedir. Bu amaçla birçok firma bu konuda çal??makta, kendi ürünlerinin ilgili bölgeye ta??nmas? için çal??malar yapmaktad?r.

Mikroenkapsülasyon yöntemi de bunlardan birisi olup, özel korumal? kaplama sistemi do?ala özde? olarak üretilen Thymol ve Carvacrol aktif maddelerini koruyarak, kayb? engellemekte ve ba??rsaklara kadar ta??nmas?na yard?mc? olmaktad?r.

Mikroenkapsülasyon koruma yöntemi ile etken maddelerde peletleme, expander ve extruder i?lemlerinde optimum stabilite sa?lanm??t?r (Grafik 1).

Korunmu? Thymol Carvacrol


Oksidasyon ve s?cakl?k etkisi alt?nda, carvacrol ( thymol ) tek ba??na oldu?unda veya yüksek konsantrasyonda oldu?unda di?er moleküllere dönü?ebilir. Molekülün kimyasal yap?s?n?n de?i?imi aktif maddelerin yeterli etkinli?i gösterememesine sebep olacakt?r.


Korunmu? Thymol ve Carvacrol molekülleri stabildir ve her ikisinin aktivitesi de?i?mez.

Mikroenkapsülasyon yöntemi ile korunan ve kaplanan moleküller, yem içinde optimum kar???m ve da??l?m için uygun fiziksel özelliklere sahiptir. Bu özellik hedef hayvanlara e?it miktarda etken madde yedirilmede çok önemlidir. Grafik 2.

Korunmu? Thymol Carvacrol
Enhance Koruma sistemi: Aktif maddeleri koruyan kaplama ayn? zamanda sindirim için gerekli bölgeye aktif maddenin en az % 70 ‘nin ta??nmas?na olanak sa?lar .


Korunmu? ve Korunmam?? Tymol ve Carvacrol’ün Ba??rsaklardaki miktar?. Grafik 3

Kaynak; Carotech/IQF ?spanya 2007