Broiler Beslemede Büyük Bulu?!


?ngiltere’deki i? orta??m?z Optivite ‘?n yer alm?? oldu?u 3 y?ldan beri süren Roslin Enstitüsündeki ?ngiliz Hükümetine ba?l? proje tamamland?. Projenin sonuçlar? Dünya Kanatl? Bilimi Derne?ine sunuldu. Bu proje sonunda OPTOMEGA ‘n?n a?a??da verilen faydalara sahip oldu?u saptand?:

• A??rl?k kazanc?nda art??
• FCR’da iyile?me
• Sa?lam tibia geli?imi
• Tibia sertli?inde geli?me
• Tibia Mineralizasyonunda iyile?me
• Tibia yo?unlu?unda geli?me
• Tibia kesitinde iyile?me
• Kemik ve ilik alan?nda art??

Omega 3 ‘ler – ?nsanlar için de önemli
Omega 3’ler insan sa?l??? ile ilgili pek çok habere konu olmu?tu, peki hayvan sa?l???nda? Bu konuda yürütülen ara?t?rmalar sonucunda Optivite ürün yelpazesinden biri olan Optomega’y? geli?tirdi. Optomega’n?n hayvan sa?l???, üreme ve performans? konusundaki faydalar? kan?tlanm??t?r.
Optomega – Omega 3 ya? asit katk?s?
Ya?lar, ya? asitlerinin gliserol esterleridir. Bu ya?lar?n dikkate de?er olanlar?, Omega 3 ve Omega 6 ya? asidi içeren doymu? ve k?sa zincirli olanlar?d?r. Omega 3 ya? asitleri (genellikle DHA ve EPA) hayvanlarca normal olarak sentezlenemeyen önemli miktarda esansiyel besinlerdir. Modern beslemede kullan?lan rasyonlarda Omega 3/Omega 6 oran? idealden uzakt?r.
Omega 3 ya? asitleri katk?s?, hayvan yemlerinde Omega 6/omega 3 oran?n?n ideal dengeye kavu?mas?na yard?mc? olur. Optivite, yo?un bir Ar-ge program? izleyerek, kullan?m? kolay, dayan?kl?, güvenli ve yenilikçi Optomega’y? geli?tirdi.
Omega 3 alan çiftlik hayvanlar?nda:
• Üremede kabiliyetinde iyile?me,
• sperm say?s?nda art??,
• yavrular için ya?ama gücünde art??,
• deri sa?l???nda iyile?me,
• büyüme oran?nda geli?me,
• yem dönü?ümünde iyile?me,
• et ve yumurtalar?n Omega 3 içeri?inde art??

Optomega’n?n bütün çiftlik hayvanlar? için faydalar? vard?r. Ürün; biyo- yararl?l?k, uyum ve yüksek kalite için seçilmi? tek Omega 3 kayna??ndan tasarlanm??t?r. Optomega ürünü, s?k? kalite kontrollerinden geçmi?, tamam?yla ispat edilebilir ve potansiyal bula??kl?klar? önleyebilecek, kötü besleme faktörlerini ortadan kald?rabilecek ?ekilde dizayn edilmi? ve üretilmi?tir. Yeme ilave edilen Optomega, bitkisel kaynakl? Omega 6 seviyesini dengeleyecek ?ekilde, optimal seviyelerde DHA/EPA sa?lar.
Ayr?ca Optomega kullan?m?n?n birçok pozitif finansal faydalar? da vard?r. Örne?in, süt ineklerinde gebelik oran?n?n art??? ispatlanm??t?r. Her bir süt ine?i için yakla??k 140 EU de?er ,yani 10:1 den fazla getiri sa?lamaktad?r. Yumurtac? tavuklarda, Omega3 lerle zenginle?tirilmi? yumurtalar, standart yumurtalara oranla önemli bir primle sat?lmaktad?r. Geli?en tavuklarda kemik gücünde önemli geli?meler meydana gelmektedir. Kanatl?lar?n büyümesinde, sa?lam kemik geli?imi ve büyüme oran?nda art?? sa?lad??? kan?tlanm??t?r.

Ruminantlar için Optomega
Süt inekleri
Modern süt ine?i rasyonlar?, Omega 3 ya? asitlerince genellikle eksiktir. Omega 6’lar yüksek oranda bulunur. Bu rasyonlardaki temel sorun, hayvanlara verilen yemdeki Omega 3 kayna??n?n az, tah?l,ya?l? tohum ve ya? gibi Omega 6’ca zengin kaynaklar?n enerji amaçl? yo?un kullan?m?d?r. Omega 3 esasl? EPA ve DHA’lar?n süt ineklerinde özellikle verimlilikte ve üremede pozitif faydalar? bilinmektedir. Optivite taraf?ndan yap?lm?? olan geni? kapsaml? denemelerde, süt ine?i rasyonlar?nda kullan?lan Optomega’n?n faydalar? aç?kça görülmü?tür. Dünyan?n birçok yerinde yap?lan denemelerde a?a??da verilen faydalar görülmü?tür:
• Gebelik oran?nda art??
• ?lk tohumlama gün say?s?nda dü?me
• ?lk Buza??lama ya??nda azalma
• ?ki buza??lama aras?nda k?salma
• Her gebe kalma için tohumlama say?s?nda azalma
• Süt veriminde art??

Besi inekleri
Besi s???rlar?nda yap?lan denemelerde a?a??daki faydalar görülmü?tür.
• Et EPA seviyesinde art??
• Et DHA seviyesinde art??
• Et omega 3 / omega 6 oran?nda iyile?me

Koyunlar
Yüksek do?urgan özelliklere sahip dam?zl?k kullan?m?, ço?ul do?umlar?n art???na, ancak kuzu kay?plar?n?n yükselmesine sebep olmaktad?r. Ara?t?rmalar Omega 3 ya? asitleri ile beslemenin a?a??daki faydalar? sa?lad???n? göstermi?tir:
• ?ki do?um aras? sürede azalma
• Sütten kesim ya??nda k?salma
• Et içerisindeki omega 3 içeri?inde art??

Kanatl?lar için Optomega
Modern kanatl? rasyonlar?nda Omega 3 ya? asitleri geellikle eksik, buna kar??n Omega 6 ya? asitleri yüksek oranda bulunur. Omega 3 esasl? ya? asidi katk?lar? olan EPA ve DHA’lar?n modern kanatl? üretiminde her yönden (ekonomik vs) olumlu faydalar? biliniyor. Optivite taraf?ndan yap?lm?? geni? kapsaml? denemelerde, hem yumurtac? hem de broyler civcivlerinde kullan?lan Optomega’n?n faydalar? aç?kça görülmü?tür.

Yumurtac? tavuklar
Yumurta rasyonlar?n?n Optomega içermesi yumurtan?n içindeki omega 3 seviyesini yükseltmektedir. ?nsan beslenmesi için fonksiyonel g?da üretiminde omega 3’ce zenginle?tirilmi? yumurta ayr? bir önem ta??maktad?r. Mevcut ara?t?rmalarda, yumurtac?lar?n iskelet geli?imi ve yumurta kabuk kalitesi de incelenmektedir. Yumurtac? rasyonlar?na Optomega katk?s? a?a??daki faydalar? sa?lamaktad?r.
• Yumurtada 4 kat EPA seviyesini art?r?r
• Yumurtada 3,5 kat DHA seviyesini art?r?r
• Yumurtada Bula??kl?k, koku problemini çözer

Broyler
Bilindi?i gibi dam?zl?k tavuklar ve civcivlerde kemik geli?imi son derece önemlidir. ?ngiltere’deki i? orta??m?z Optivite ‘?n yer alm?? oldu?u ekip taraf?ndan 3 y?ld?r Roslin Enstitüsü’nde ?ngiliz Hükümeti deste?inde yürütülen ara?t?rma projesi sonunda OPTOMEGA ‘n?n etlik piliçlerde a?a??daki faydalar? sa?lad??? bulunmu?tur:
• A??rl?k kazanc?nda art??,
• FCR da iyile?me,
• Sa?lam kemik geli?imi,
• Kemik sertli?inde art??,
• Kemik mineralizasyonunda iyile?me,
• Kemik yo?unlu?unda art??,
• Kemik ve ilik alan?nda geli?me

Di?er Hayvanlar için Optomega
Modern rasyonlarda Omega 3 ya? asitleri genellikle eksik, buna kar??n Omega 6 ya? asitleri yüksek oranda bulunur. Omega 3 esasl? ya? asidi katk?lar? olan EPA ve DHA’lar?n modern kanatl? üretiminde her yönden (ekonomik vs) olumlu faydalar? biliniyor. Optivite taraf?ndan yap?lan ara?t?rmalar ve denemeler Optomega’n?n a?a??daki türlerde de faydalar sa?lad???n? göstermi?tir:
• Av ku?lar?
• Hindi
• Ördek
• Deve ku?u
• Timsah
• Köpek
• Kedi
• Tav?an
• At