Broiler Beslemede Büyük Bulu?!


?ngiltere’deki i? orta??m?z Optivite ‘?n yer alm?? oldu?u 3 y?ldan beri süren Roslin Enstitüsündeki ?ngiliz Hükümetine ba?l? proje tamamland?. Projenin sonuçlar? Dünya Kanatl? Bilimi Derne?ine sunuldu. Bu proje sonunda OPTOMEGA ‘n?n a?a??da verilen faydalara sahip oldu?u saptand?:

• A??rl?k kazanc?nda art??
• FCR’da iyile?me
• Sa?lam tibia geli?imi
• Tibia sertli?inde geli?me
• Tibia Mineralizasyonunda iyile?me
• Tibia yo?unlu?unda geli?me
• Tibia kesitinde iyile?me
• Kemik ve ilik alan?nda art??

Omega 3 ‘ler – ?nsanlar için de önemli
Omega 3’ler insan sa?l??? ile ilgili pek çok habere konu olmu?tu, peki hayvan sa?l???nda? Bu konuda yürütülen ara?t?rmalar sonucunda Optivite ürün yelpazesinden biri olan Optomega’y? geli?tirdi. Optomega’n?n hayvan sa?l???, üreme ve performans? konusundaki faydalar? kan?tlanm??t?r.
Devam?n? okumak için lütfen linki t?klay?n?z.
http://www.ekolgida.com/makale/11/broiler-beslemede-buyuk-bulus

Ürün sayfas?na ula?mak için lütfen a?a??daki linki t?klay?n?z.
http://www.ekolgida.com/urun.php?id=672

Bilgilerinize sunar?z.