Türkiye Süt S???rc?l??? Kurultay?, 2007 Semineri

25-26 Ekim 2007 tarihlerinde, Ege Üniversitesi Zootekni Bölümü, ?zmir ?li Dam?zl?k S???r Yeti?tiricileri Birli?i ve S.S.Tire Süt Müstahsilleri Tar?msal Kalk?nma Kooperatifi ile ortakla?a düzenlenecek olan 'Türkiye Süt S???rc?l??? Kurultay?, 2007' etkinli?inde firmam?z da yer alacakt?r. Kurultayda hedef kitle olan s???r yeti?tiricilerinin teknik ve ekonomik sorunlar? (Süt s???rc?l???n?n yap?sal, örgütsel, ekonomik, genetik ?slah, beslenme, sa?l?k koruma sorunlar?, kaliteli çi? süt üretimi ve i?leme teknolojisi) tart???lacakt?r. Firmam?z?n stand?nda ise sektöre yönelik ürünler hakk?nda bilgi verilecektir. Kat?l?m?n?zdan ve stand?m?z? ziyaretinizden mutluluk duyaca??m?z? bildiririz.

Adres: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Bornova, ?zmir
Stand : D Blok Zemin Kat No:8

Kurultay Program?

25 Ekim 2007
• Kay?t, 9:00
• Aç?l?? konu?malar?
• Sergi aç?l???
• Ö?le Yeme?i, 12:15-13:15
• Oturumlar, 13:30-19:45
Oturum 1
Oturum 2
Oturum 3
• Aç?l?? kokteyli, 20:00-22:00

26 Ekim 2007
• Oturumlar, 9:00-13:15
Oturum 4
Oturum 5
• Ö?le Yeme?i, 13:15-14:00
• Oturumlar, 14:15-17:45
Oturum 6
Oturum 7
• Kapan??, 18:00

Kurultay Oturum Konular?

1. Oturum: Süt s???rc?l???n?n yap?sal sorunlar?
2. Oturum: Süt s???rc?l???nda ekonomi politikalar?
3. Oturum: Süt s???rc?l???nda örgütlenme
4. Oturum: Süt s???rc?l???nda genetik ?slah
5. Oturum: Süt s???rlar?n?n beslenmesi
6. Oturum: Süt s???rc?l???nda sa?l?k koruma
7. Oturum: Kaliteli çi? süt üretimi ve i?leme
teknolojisi